KONKURS

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
„Niepełnosprawność w świecie współczesnym”

§1 Postanowienia wstępne

1.     Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król.

2.     Konkurs jest organizowany w związku z realizacją projektu „Pokonując bariery, tworzymy lepsze jutro”, współfinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, w ramach przyznanej dotacji w otwartym konkursie ofert w roku 2022.

§2 Cele konkursu

1.     Wzbudzenie w najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu świadomości, że w ich otoczeniu funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami, którym należy się nie tylko pomoc, ale przede wszystkim szacunek i akceptacja.

§3 Warunki konkursu, procedura zgłaszania prac

1.     Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-IV, szkoła podstawowa klasy V-VIII

2.     Technika prac dowolna

3.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

·       dostarczenie wykonanej pracy na adres: Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król, pl. św. Jana 1, 67-400 Wschowa – do dnia 30.11.2022 r.

·       każda praca musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, kategorię wiekową, kontakt do rodzica lub opiekuna

·       do pracy należy dołączyć oświadczenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na jej publikację (załącznik 1 do regulaminu) –      załącznik nie wymaga drukowania, może zostać własnoręcznie przepisany.

§4 Ocena prac

1.     Oceny prac dokona powołane przez organizatora konkursu komisja.

2.     Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria:

·       zgodność pracy z tematem konkursu

·       pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania pracy

§5 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

1.     Ogłoszenie wyników nastąpi do 07.12.2022 r.

2.     W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 prace.

3.     Laureaci konkursu otrzymają dyplom i nagrody.

4.     Zarząd Stowarzyszenia skontaktuje się z rodzicami lub opiekunami dzieci celem ustalenia sposobu odbioru nagrody.

§6 Postanowienia końcowe

1.     Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

2.     Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dpswschowa.com oraz na profilu społecznościowym facebook Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król.

OSWIADCZENIE KONKURS