Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27
Aktualności
Z życia Domu Pomocy Społecznej

Przyjęcia do DPS

 

Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie mogą być przyjęte osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w środowisku w formie usług opiekuńczych.

 

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej we Wschowie oraz decyzję o odpłatności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) ze względu na miejsce zamieszkania w dniu kierowania do dps.

 

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.