SPOŁECZNE REMEDIUM

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie otrzymał Grant w ramach projektu „Społeczne remedium, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „. Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.

W ramach realizowanego projektu zostały m.in.:

  • wykonane testy PCR na COVID -19 dla pracowników mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi:
    w m-cu sierpniu 2020 r. badania wykonała firma House-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Krakowa
  • zakupiono środki ochrony osobistej dla  pracowników mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi:
    w m-cu sierpniu 2020 r. zamówienie zrealizowała Spółdzielnia Socjalna „Drwal” z Zielonej Góry