Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

Usługi wspomagające

W ramach realizacji usług wspomagających Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie podejmuje działania z zakresu:

 • podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej
  w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
 • umożliwienia zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działań zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowania mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków.