WSPOMAGAJĄCE I EDUKACYJNE

W ramach realizacji usług wspomagających Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie podejmuje działania z zakresu:

 • podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej
  w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
 • umożliwienia zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działań zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowania mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków.

W ramach usług edukacyjnych mieszkańcy pobierają naukę w uzależnieniu od stopnia niepełnosprawności. Staramy się aby wybór placówki edukacyjnej oraz poziom nauczania dostosowany był do potrzeb poszczególnych dzieci:

 • najmłodsze dzieci mają zapewnione zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • dzieci w wieku od 4 lat wzwyż uczęszczają do przedszkola specjalnego lub masowego; podejmujemy starania, aby sprawniejsze dzieci miały kontakt z dziećmi w normie intelektualnej, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na ich dalszy rozwój oraz zwiększa szanse na adopcję; dzieci głęboko niepełnosprawne uczęszczają na zajęcia prowadzone przez nauczycieli, w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu na terenie DPS,
 • starsze dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły podstawowej specjalnej, zespołów edukacyjno-terapeutycznych lub zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,
 • dorastający mieszkańcy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują nauczanie w szkole przysposabiającej do pracy, a mieszkańcy z lekką niepełnosprawnością w szkole zawodowej specjalnej,
 • usługi edukacyjne świadczymy również poprzez naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe.