KONKURS

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
„Niepełnosprawność oczami dziecka”

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król.
 2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją projektu „Nie jesteś sam”, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, w ramach przyznanej dotacji w otwartym konkursie ofert w roku 2021.

 Cele konkursu

 1. Wzbudzenie w najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu świadomości, że w ich otoczeniu funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami, którym należy się nie tylko pomoc, ale przede wszystkim szacunek i akceptacja.

Warunki konkursu, procedura zgłaszania prac

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VIII.
 2. Technika prac dowolna.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • dostarczenie wykonanej pracy na adres: Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król, pl. św. Jana 1, 67-400 Wschowa – do dnia 20.11.2021 r.
 • każda praca musi zawierać: imię dziecka, kategorię wiekową, kontakt do rodzica lub opiekuna
 • do pracy należy dołączyć oświadczenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na jej publikację (załącznik 1 do regulaminu) – załącznik nie wymaga drukowania, może zostać własnoręcznie przepisany.

Ocena prac

 1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora konkursu komisja.
 2. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  zgodność pracy z tematem konkursu
  • pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania pracy

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.12.2021 r.
 2. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 prace.
 3. Laureaci konkursu otrzymają dyplom i nagrody.
 4. Zarząd Stowarzyszenia skontaktuje się z rodzicami lub opiekunami dzieci celem ustalenia sposobu odbioru nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków określonych w Regulaminie.
 2. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej dpswschowa.com oraz na profilu społecznościowym Facebook Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król.

 

oswiadczenie